PAKETI USLUGA

PAKET BR.1

A) OTVARANJE FIRME U FORMI DOO:

 

OBUHVATA:

1.PRIPREMU DOKUMENTACIJE U SKLADU SA ZAKONOM, ZA REGISTRACIJU PRED NADLEŽNIM ORGANIMA(APR);

2.PISMENE I USMENE PREVODE U KANCELARIJI;

3.SAVETI  ADVOKATA;

4.SAVETI KNJIGOVOĐE.

 

B) OTVARANJE FIRME U FORMI AD-AKCIONARSKO DRUŠTVO:

 

 

C) OTVARANJE FIRME U OSTALIM PRAVNIM FORMAMA U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: A to su ortačko društvo, komandidno društvo kao i pravna forma preduzetnik:

OBUHVATA:

  1. PRIPREMU DOKUMENTACIJE U SKLADU SA ZAKONOM, ZA REGISTRACIJU PRED NADLEŽNIM ORGANIMA(APR);

2.PISMENE I USMENE PREVODE U KANCELARIJI;

3.SAVETI ADVOKATA;

4.SAVETI  KNJIGOVOĐE.

 

PAKET BR.2

 

ZAKLJUČENJE UGOVORA SA DERYA GROUP DOO O OBEZBEĐENJU PRIVREMENE ADRESE

 

Derya Group doo svojim klijentima može da obezbedi privremenu adresu, tokom i neposredno posle otvaranje firme, a do zaključenja ugovora o zakupu stambeno/poslovnih prostorija.

 

Ova usluga obuhvata prijavu boravka klijenta ili sedišta  firme na adresi Derya  Group  doo kao i davanje specijalnog punomoćja za prijem pismena i njihovo podizanje kod Pošte.

 

Kada klijent obezbedi odgovarajući prostor, deo koji se odnosi na prijavu boravka ili sedišta firme klijenta se gasi, a specijalna punomoćja do njihovog opoziva ostaju na snazi.

 

PAKET BR.3

ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA KONTINUIRANOG PREVOĐENJA

Derya Group doo svojim klijentima može da pruži uslugu kontinuiranog prevođenja. Uslovi i način pružanja usluge, se bliže određuju ugovorom.

 

PAKET BR. 4

Prijava boravka ili  dozvola za rad.

Obuhvata:

1.Prikupljanje dokumentacije

2.Pripremu dokumentacije

3.Predaju dokumentacije

4.Ugovaranje  osiguranja za klijente

Obavljanje usluge pred nadležnim državnim organima, MUP-a i drugih.

 

PAKET BR.5

 

Ostale konsalting usluge, ekonomska analiza tržišta, ostale analize,  izrade odgovarajućih prezentacija, kontaktiranje sa drugim klijentima, obezbeđivanje usluga građevinskih i izvođačkih firmi, i druge slične usluge.

OVA USLUGA SE POSEBNO UGOVARA U ZAVISNOSTI OD KONKRETNIH POTREBA KLIJENTA.

 

NAPOMENA: NAVEDENI PAKETI SE MOGU KOMBINOVATI PREMA ZAHTEVU KLIJENTA.